Regulamin Sklepu Internetowego

Niniejszy Regulamin opracowany został w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania Sklepu Internetowego, świadczenia i korzystania z Usług Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.bialekpiotr.pl.Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności „Piotr Białek” jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z treścią Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

I. DEFINICJE

§ 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

 1. Usługodawcy/Sprzedawcy/Prowadzącym Serwis – należy przez to rozumieć „Piotr Białek” z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Celulozy 109W/1, 04-986 Warszawa (NIP: 563-22-28-355, REGON: 383841990), nr telefonu +48 534936473, adres strony internetowej: www.bialekpiotr.pl. Pojęcia „Usługodawca”, Sprzedawca” oraz „Prowadzący Serwis”  używane są w Regulaminie zamiennie;
 2. Usługobiorcy/Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną w tym, w szczególności konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;
 3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z usług Sklepu Internetowego pod adresem www.bialekpiotr.pl w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności przegląda strony internetowe w domenie www.bialekpiotr.pl, komunikuje się za pomocą Sklepu Internetowego z Prowadzącym Serwis, dokonuje zakupu, oraz podejmuje wszelkie związane z zakupem czynności;
 4. Sklepie Internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy www.bialekpiotr.pl. Pojęcia „Sklep internetowy” i  „Serwis internetowy” używane są w Regulaminie zamiennie;
 5. Konsumentach –  należy przez to rozumieć osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 k.c.);
 6. Przedsiębiorcach – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Przedsiębiorcach Indywidualnych – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 8. Wydawnictwach elektronicznych – należy przez to rozumieć prezentowane w serwisie książki w formie elektronicznej lub ich zbiory, bez względu na rodzaj zastosowanego formatu plików, które udostępnione zostały w serwisie do pobrania za uprzednią zapłatą ceny;
 9. Produktach – należy przez to rozumieć wszelkie prezentowane w serwisie przedmioty oraz usługi, w tym w szczególności wydawnictwa elektroniczne, szkolenia i inne;
 10. Usługach – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego; w tym złożenie Zamówienia, dostarczanie informacji związanych z produktem i realizacją Zamówień, płatności i dostaw, udostępnienie formularza do kontaktów ze Sprzedającym, Newsletter;
 11. Zamówieniu – należy przez to rozumieć złożenie zamówienia zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 12. Formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć usługę elektroniczną będącą interaktywnym formularzem dostępnym w Sklepie Internetowym umożliwiającym złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 13. Adresie poczty elektronicznej – należy przez to rozumieć oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 14. Newsletterze –należy przez to rozumieć biuletyn wydawany oraz rozsyłany przez Usługodawcę Usługobiorcom za pomocą poczty elektronicznej, zawierający informacje dotyczące oferty i promocji na Towary konsumpcyjne dostępne w Sklepie Internetowym;
 15. Danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Prowadzącego Serwis w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Sklepu Internetowego;
 16. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego. Regulamin jest dostępny pod adresem www.bialekpiotr.pl;
 17. Reklamacji – należy przez to rozumieć tryb postępowania w sytuacji wystąpienia wady fizycznej lub prawnej Towaru;
 18. Systemie teleinformatycznym – należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.);
 19. Środkach komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, w szczególności poczta elektroniczna;
 20. Umowie Sprzedaży – należy przez to rozumieć sprzedaż zawieraną na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą dotyczącą Produktów i Usług zawieraną z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę;
 21. Przepisach z zakresu ochrony danych osobowych – należy przez to rozumieć przepisy z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119,) – zwane inaczej „RODO” oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz 1000);
 22. Dni robocze – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych;
 23. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 24. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 25. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1        Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego są zastrzeżone, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, nazwa Sklepu Internetowego, domena internetowa, Strona Internetowa Serwisu, logotypy, elementy tekstowe, graficzne i należą do Usługodawcy. Korzystanie z powyższych może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do serwisu. Użytkowanie Serwisu Internetowego dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).

§  2        Prowadzący Sklep Internetowy oświadcza, iż dysponuje wszelkimi wymaganymi uprawnieniami w zakresie sprzedaży Produktów i Usług, objętych prawami autorskimi osób trzecich, w tym odpowiednimi licencjami.

§  3        Zakazane jest udostępnianie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Sklepu Internetowego lub produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 §  4       Użytkownik jest uprawniony do korzystania z produktów i usług Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie dopuszcza się wykorzystywania zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu kierowania przez Użytkownika działań, które naruszałyby interes Usługodawcy.

§  5        Materiały znajdujące się w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje wszelkiego rodzaju, w tym w szczególności dotyczące prezentowanych Produktów i Usług pochodzą ze źródeł, które Prowadzący Sklep Internetowy uznał za solidne i wiarygodne. Powyższe nie wyklucza wystąpienia uchybień lub wad, będących wynikiem działań leżących poza zakresem kontroli Usługodawcy. Tym samym Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność, jak i precyzyjność prezentowanych informacji, jak również w zakresie zdatności informacji dla celów wiadomych Użytkownikom.

§  6        Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę lub od chwili podjęcia czynności zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

§  1        W celu świadczenia usług poprzez System teleinformatyczny, którym posługuje się Usługodawca, Użytkownik powinien dysponować połączeniem z siecią Internet, przeglądarką internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego tj. komputera/tableta/smartfona dokumentów HTML oraz przeglądarką akceptującą konto poczty elektronicznej.

§  2        Usługodawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu prowadzenia statystyki Sklepu Online oraz wprowadzania usprawnień w Sklepie Online.

§  3        Publiczny charakter sieci Internet oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze standardowymi zagrożeniami pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Użytkownik winien stosować właściwe środki techniczne i organizacyjne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności należy stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§  4        Niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego mogą nie być dostępne w wersji serwisu przeznaczonego na urządzenia mobilne (tablet/smartfon).

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§  1        Informacje oraz zdjęcia dotyczące Produktów i Usług wraz z ceną i opisem widniejące w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz są zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§  2        Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§  3        Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Sprzedawca oraz Kupujący.

§  4        Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia (Wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia) przez Kupującego i jego akceptacji przez Sprzedawcę. Kupujący wypełnia formularz zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami.

§  5        Po dokonaniu zamówienia Kupujący otrzyma wygenerowaną automatycznie odpowiedź – potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może zostać dokonane także poprzez potwierdzenie telefoniczne przez Sprzedawcę. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z brakiem możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji.

§  6        Kupujący w celu zawarcia umowy zobowiązany jest podać dane teleadresowe niezbędne do realizacji zamówienia tj. Imię i nazwisko, adres doręczenia przesyłki (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), numer telefonu, adres e-mail lub w przypadku, gdy Kupującym jest firma: nazwę firmy, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), adres siedziby firmy (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer telefonu, adres e-mail. Warunkiem skuteczności złożenia zamówienia, jest wskazanie przez Kupującego wszystkich danych, które pozwalają na jego prawidłową identyfikację.

§  7        Jeżeli zamówienie złożone przez Kupującego zawierać będzie braki Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym, wykorzystując informacje kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) podane przez Kupującego w formularzu zamówienia w celu uzupełnienia braków zamówienia. W sytuacji nieusunięcia braków odnośnie danych zamieszczonych przez Kupującego w formularzu zamówienia – Sprzedawca może anulować zamówienie.

§  8        Na skutek złożenia zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Sprzedawcę – dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą. Niniejszy Regulamin określa warunki umowy.

§  9        Wszystkie ceny prezentowane na stronach Internetowych Sklepu Internetowego podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

§  10      W sytuacjach losowych związanych z brakiem produktu Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie.

§  11      W sytuacji, gdy Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z powodu braku Produktu w chwili realizacji zamówienia, zobowiązany jest (nie później niż w terminie 14 dni) zawiadomić o tym Kupującego wraz ze zwrotem kwoty uiszczonej przez niego zapłaty. W powyższej sytuacji umowę uważa się za niezawartą.

§  12      Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie lub w przypadku przesyłki dostarczanej za pobraniem odbieranej osobiście w dniu zawarcia umowy.

§  13      Usługodawca zobowiązuje się względem Usługobiorcy do rozpoczęcia świadczenia Usług niezwłocznie; w przypadku świadczenia Usług na rzecz Użytkownika nie później jednak niż 14 dni od chwili zakończenia procesu złożenia zamówienia.

§  14      Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie do 14 dni. Czas wysyłki jest ściśle uzależniony od tempa dostaw artykułów przez wydawców i dystrybutorów oraz od ich dostępności w magazynach dostawców. Sprzedawca zastrzega sobie, że czas realizacji zamówienia może być dłuższy niż 14 dni z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy.

§  15      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania lub niepełnej realizacji zamówienia w przypadkach, gdy nakład książki wyczerpał się lub gdy jest ona czasowo niedostępna u wydawcy lub dystrybutora.

§  16      Realizacja zamówienia dokonywana będzie w sposób wskazany w elektronicznym formularzu zamówienia przez Kupującego:

 1. Za pośrednictwem Poczty Polskiej;
 2. Za pośrednictwem Kuriera.

§  17      Koszt przesyłki obciąża Kupującego i jest zależny od wagi paczki. Kwota przesyłki jest podawana podczas składania zamówienia.

§ 18       W sytuacji, gdy złożenia zamówienia dokona Kupujący mający miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy poza granicami Polski, Sprzedawca zawiadamia Kupującego o wysokości opłat, wymaganych do realizacji zamówienia, w tym w szczególności o wysokości kosztu przesyłki. Po otrzymaniu zapłaty Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji, a w razie wystąpienia ryzyka opóźnień, informuje Kupującego o ewentualnym wydłużeniu terminu dostawy.

§ 19       W ramach zakupów w Sklepie Internetowym dostępne są – według wyboru Kupującego – następujące formy płatności:

 1. Przelewy24 – pobranie należności następuje w momencie akceptacji transakcji przez operatora płatności;
 2. przelewem na konto Prowadzącego Serwis – należność tytułem zapłaty ceny wpłacana jest w formie przedpłaty na rachunek bankowy Prowadzącego Serwis: www.bialekpiotr.pl:
  Bank Pekao S.A.
  PL39 1240 2382 1111  0010 9136 9612
  • W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia wpłynięcia kwoty na rachunek.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§  1        Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym może odstąpić od umowy, którą zawarł  na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

§  2        Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem www.bialekpiotr.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie wysyłane jest przez Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Prowadzącego Serwis: biuro@bialekpiotr.pl.

§  3        W przypadku odstąpienia od umowy, zwrotu Produktów należy dokonywać na adres:
ul. Celulozy 109W/1, 04-986 Warszawa. Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem.

§  4        Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny odpowiada za każde zmniejszenie wartości produktów oferowanych przez Usługodawcę, odpowiedzialność Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego ma charakter odszkodowawczy. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości towaru nowego z wartością towaru zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia.

§  5        W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.

§  6        Sprzedający dokonuje zwrotu należności poniesionych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego, z tytułu zakupu Przedmiotów, w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

§  7        Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny. Koszt bezpośredni zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży pokrywa Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny.

§  8        Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

§  9        Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny powinien odsyłany produkt należycie zabezpieczyć na czas transportu. Produkt nie może nosić śladów uszkodzeń i użytkowania innego niż koniecznego do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany produkt powinien być odesłany wraz z kompletnym wyposażeniem oraz dokumentacją wydaną podczas jego sprzedaży.

§  10      Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w § 1 nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo wydawnictwa elektroniczne, webinaria, szkolenia w wersji cyfrowej dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. REKLAMACJE

§  1        Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w przepisach Kodeksu cywilnego.

§  2        Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zakupionego Produktu należy kierować na adres mailowy: biuro@bialekpiotr.pl.

§  3        Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Usługobiorcy, adres, datę transakcji, przedmiot, opis niezgodności towaru z umową oraz dane kontaktowe.

§  4        W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub zażądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, bieg terminu przedawnienia nie może się zakończyć przed upływem terminu określonego w art. 568 § 1. Kodeksu cywilnego. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

§  5        Reklamacje zgłaszane przez Usługobiorcę będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia.

§  6        Usługobiorca zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§  1        Administratorem danych osobowych jest „Piotr Białek” z siedzibą w Warszawie, 04-986, przy ul. Celulozy 109W/1.

§  2        Z administratorem można skontaktować się: pocztą e-mail pod adresem biuro@bialekpiotr.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego online.

§  3        Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przetwarzane na podstawie:

 1. niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zakupów – składania zamówień;
 2. obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;
 3. odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dla celów marketingowych Administratora lub realizacji marketingu podmiotów trzecich, dla wysyłki newslettera;
 4. prawnie uzasadnionego interesu Administratora – dla celów dochodzenia roszczeń Administratora, przeprowadzenia badań satysfakcji.

§  4        Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby celem dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku Usługobiorców prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo: nazwa firmy, NIP. Wyżej wymienione dane są niezbędne do realizacji Zamówienia – przekazania Zamówienia do Sprzedającego w celu jego realizacji (w tym wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT, dostarczenia przesyłki, umożliwienia niezbędnego kontaktu z Usługobiorcą w toku realizacji zamówienia). Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP w celu prowadzenia statystyki oraz wprowadzania usprawnień Sklepu Internetowego. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zostały zawarte w Polityce prywatności oraz Polityce cookies.

§  5        Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom świadczącym usługi kurierskie, dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi informatyczne, usługi księgowe, usługi płatnicze, systemy do analizy ruchu na stronie www. Powyższe odnosi się jedynie do danych osobowych przetwarzanych wyłącznie na polecenie Administratora.

§  6        Dane zebrane w celu realizacji zakupów – składania zamówień, będą przetwarzane przez okres realizacji zakupów. Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

§  7        Użytkownik Serwisu oraz Kupujący mają prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich kopii (art. 15 RODO);
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – ( art. 17 RODO);
 4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych (art. 21 RODO);
 6. przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane, jeżeli technicznie jest to możliwe (art. 20 RODO);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia ich praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa.

§  8        Administrator zaprzestanie przetwarzać dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zostanie do niego zgłoszony sprzeciw wobec tego typu przetwarzania danych. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

§  9        Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, jak również adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

§  10      W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, można ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem.

§  11      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych niezbędnych do kontaktu, w tym wysyłki informacji marketingowych, uniemożliwi kontakt oraz dostarczenie materiałów marketingowych za pośrednictwem e-mail lub telefonu.

§  12      Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Sklepu Internetowego. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi wynikające z Przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§  13      Usługodawca zapewnia ochronę przekazanych przez Usługobiorcę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

§  14      Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę Danych osobowych Usługobiorcy określa Polityka Prywatności oraz Polityka cookies.

VIII. USŁUGA NEWSLETTER

§  1        Dane osobowe, które Usługobiorca udostępnia Usługodawcy rejestrując się jako odbiorca Newslettera w Sklepie Internetowym, przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania Newslettera.

§  2        Usługobiorca może w dowolnym momencie cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@bialekpiotr.pl.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  1        Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2021 r. i od tego momentu stosowany jest do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§  2        Usługobiorcy mają dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu Internetowego.

§  3        Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jednakże w sytuacji umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy Indywidualni Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w sytuacji umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.

§  4        W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

§  5        W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w § 3 sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Kupujący może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Kupujący będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na Stronie Internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

§  6        Zgodnie z art. 14 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) konsument może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet poprzez platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§  7        Zmiana treści niniejszego Regulaminu lub wydanie nowego Regulaminu przez Usługodawcę może nastąpić w sytuacji, gdy nastąpi zmiana w treści powszechnie obowiązującego prawa, jak również wydania orzeczeń lub decyzji przez uprawnione organy państwowe, a także nastąpią zmiany w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia Sklepu Internetowego, w tym w szczególności, związanych z postępem technicznym lub technologicznym oraz nastąpią zmiany w zasadach funkcjonowania sieci Internet lub też zasadach komunikacji w ramach tej sieci, spowodowanych postępem technicznym lub technologicznym, a także w sytuacji wystąpienia siły wyższej.

§  8        Usługodawca informuje o zmianie lub wydaniu nowego Regulaminu za pośrednictwem Strony Internetowej serwisu www.bialekpiotr.pl. Zmiany w Regulaminie wywołują skutek od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia Regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie.

§  9        Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, powstałych na skutek okoliczności, którym Prowadzący Serwis nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą;
 2. szkody wywołane korzystaniem ze Sklepu Internetowego w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem;
 3. awarie sprzętu, systemu lub oprogramowania będących skutkiem czynników niezależnych od Usługodawcy.

§  10      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta, UŚUDE (ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.